Zorgplicht

Zorgplicht

Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs 

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken daarbij samen in een regio. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er een passende plek is voor alle leerlingen in de regio.

 

Zorgplicht scholen 

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:

  • de eigen school;
  • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
  • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd. Bijvoorbeeld omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.

 

Aanmelden van leerlingen 

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Dan gaat de zorgplicht in. De school onderzoekt of de leerling op school terecht kan. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden? Dan moeten zij een passende plek op een andere reguliere of speciale school regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders.

 

Verwijderen van leerlingen 

De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt.

 

Schoolondersteuningsprofiel 

In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. Ouders kunnen informatie over het schoolondersteuningsprofiel gebruiken om te kijken of een school geschikt is voor hun kind.

 

Meer over zorgplicht