Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid (HB)

In ons samenwerkingsverband valt het meeste aanbod voor meer-en hoogbegaafde leerlingen binnen de basisondersteuning.
Het gaat hier dan om een verdiepings- en verrijkingsaanbod dat op de school plaatsvindt. We zijn bezig in kaart te brengen op welke scholen een specialistisch meer- en hoogbegaafdheidsaanbod plaatsvindt en waar dit aanbod dan uit bestaat. Een specialistisch meer- en hoogbegaafdheidsaanbod gaat verder dan de basisondersteuning en valt binnen de extra ondersteuning van ons samenwerkingsverband en het dekkend netwerk.

Subsidieproject onderwijs aan meer-hoogbegaafde leerlingen

Ons samenwerkingsverband zet de subsidie hoogbegaafdheid in op:

  • Inventariseren.
  • Professionaliseren.
  • Verrijkings- en verdiepingsaanbod in de basisondersteuning.
  • Specialistisch aanbod op de extra ondersteuningsvragen.
  • Toewerken naar dekkend ondersteuningscontinuüm voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  • Organiseren van leerkringen, scholing.
  • Regionale voorziening voor dubbele bijzondere leerlingen.
  • Visieontwikkeling op meer- en hoogbegaafdheid.

 

Op (hoog)begaafdheid gaan we de definitie en indeling van de ondersteuningsvragen nader bepalen. We willen daarnaast een aanbod ontwikkelen voor de zogenoemde ‘dubbel bijzondere’ kinderen. Dit zijn kinderen met een hoge intelligentie én een gedragsstoornis of psychiatrische problematiek. We gaan op zoek naar een aanpak die bereikt dat specifieke groepen leerlingen met een helder gedefinieerde ondersteuningsvraag op een effectieve manier begeleid kunnen worden. We starten met een pilot waarbij hoogbegaafde leerlingen, geclusterd in specifieke groepen op basis van hun ondersteuningsvraag, een passend en adequaat aanbod krijgen. Tussen de afzonderlijke schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband wordt bepaald waar de pilot zal worden ingericht.

Uiteindelijk is het belangrijkste dat de professionals in de praktijk die de kinderen daadwerkelijk begeleiden, de kennis, vaardigheden en competenties ontwikkelen om de ondersteuningsvragen te kunnen beantwoorden. En dat zij hierin ondersteund worden. Daarom zijn we bezig met het inrichten van professionele leerkringen op het niveau van de praktijkuitvoering, in kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvergroting.

De ambitie van Profi Pendi is om leerlingen zoveel mogelijk op de reguliere basisschool extra ondersteuning te bieden. Hiermee zal een intensievere onderwijsvorm minder snel nodig zijn. De subsidie hoogbegaafdheid is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan32 en voorzien in de begroting.