Thuiszitters

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Verzuimprotocol

Profi Pendi heeft op basis van het landelijke Thuiszitterspact (2016) een actief verzuimbeleid ter voorkoming van thuiszitters, het zogeheten Verzuimprotocol Regio Lekstroom34. Dit is een regionale samenwerking van het samenwerkingsverband PO en VO, GGD Regio-Utrecht, gemeentelijke teams Jeugd en Onderwijs, leerplichtambtenaren en sociale teams.

Thema’s als zorgplicht, leerplicht, verzuim en doorzettingsmacht hebben als doel om het thuiszitten van leerlingen te voorkomen.

Het uitgangspunt van het Verzuimprotocol Regio Lekstroom is de ambitie dat in 2020 ieder kind binnen zes weken op een passende plek binnen onderwijs en/of zorg zit. Om dit te bereiken zijn onderstaande subdoelen en actiepunten geformuleerd:

  • Verbeteren van de preventie.
  • Een passende onderwijsplek voor elk kind.
  • Terugdringen van vrijstelling van onderwijs.
  • Verbinding met een instelling met verblijf.

 

De uitwerking van het Verzuimprotocol Regio Lekstroom is belegd bij de kerngroep. Deze kerngroep zorgt dat er trekkers komen voor de verschillende actiepunten, inventariseert knelpunten, monitort de aanpak en agendeert zaken op het bestuurlijk overleg tussen onderwijs en gemeenten. Deze kerngroep rapporteert aan het REA.

Doorzettingsmacht

In de doorzettingsmacht maken Profi Pendi en de gemeenten bindende afspraken om, bij stagnerende besluitvorming, één partij, commissie of functionaris de bevoegdheid te geven – binnen gestelde kaders – te bepalen welke school of instelling verplicht is voor dit kind een passende onderwijs/zorgplek te bieden. Op die manier valt geen enkel kind tussen wal en schip.

In het organiseren van doorzettingsmacht35 zijn sturing en ondersteuning onlosmakelijk met elkaar verbonden bij de uitvoering van de zorgplicht passend onderwijs. Het Thuiszitterspact is in 2016 in het leven geroepen met als doel dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. Doorzettingsmacht is een onderdeel van dit Thuiszitterspact.

 

Doorzettingskracht

Idealiter is doorzettingsmacht niet nodig, omdat wij in ons samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs effectieve afspraken hebben gemaakt en de route van de preventieve aanpak hebben vastgelegd. Worden deze afspraken onverhoopt niet nagekomen, dan spreken partijen elkaar daarop aan en wordt in overleg met de ouders (en waar mogelijk met het kind) een passend aanbod voor het kind bepaald. In dit geval spreken we van ‘doorzettingskracht’: partijen, inclusief ouders, vinden in overleg een oplossing waar alle partijen zich aan houden. Alleen als de doorzettingskracht faalt, is doorzettingsmacht aan de orde.

 

Uitgangspunten doorzettingsmacht

  • Doorzettingsmacht betreft het proces waarmee een passende onderwijsplek wordt bepaald.
  • Het gaat om structurele verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp met het doel een effectieve en efficiënte handelswijze te realiseren en snel en adequaat te kunnen reageren bij crisissituaties.
  • Profi Pendi en de gemeenten voeren het OOGO over de doorzettingsmacht.
  • Het Verzuimprotocol Regio Lekstroom wordt gevolgd.
  • In het multidisciplinair overleg (MDO) in scholen, aan de tafel van de kerngroep vindt de verbinding van onderwijs en jeugdhulp plaats.