Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de basisschool. Er zijn allerlei categorieën, elk in de vorm van een vraag. Als je hierop klikt, verschijnen meer vragen over dit onderwerp. Klik daarop om het antwoord te lezen.

 

For questions and answers in English, click here.

Begrippenlijst

Alles | Nieuwste | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er staan momenteel 21 begrippen in deze lijst
E
Extra ondersteuning
Als een leerling meer hulp nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt kan hij/zij extra ondersteuning krijgen.
H
Handelingsdeel
Een omschrijving in het ontwikkelingsperspectief van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.
I
Instemmingsrecht
Ouders moeten instemming geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De school moet ouders uitdrukkelijk om instemming vragen.
Intern begeleider
Een medewerker binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg coördinerende en begeleidende taken heeft.
J
Jeugdhulp
Hulp bij psychische hulpvragen een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar soms tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.
L
Leerlingdossier
In een leerlingdossier worden gegevens over een leerling bewaard. Het leerlingdossier bestaat meestal uit twee componenten: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.
Leerlingenvervoer
Vervoer dat bij de gemeente aangevraagd moet worden voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen bijvoorbeeld bij ziekte een handicap of gedragsproblemen. Of voor kinderen die niet in de buurt naar school kunnen en daarom naar een school moeten die ver weg is.
Leerlingvolgsysteem
Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.
Leerplichtambtenaar
Een ambtenaar van de gemeente die toezicht houdt op de naleving van de Leerplichtwet.
O
Ontheffingen
Zie vrijstelling
P
Passend onderwijs
Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont onderwijs krijgen dat bij hem of haar past.
R
Remedial teacher
Een bevoegd leerkracht die extra ondersteuning geeft aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen/-stoornissen.
S
Samenwerkingsverband
Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied.
Schoolbestuur
Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dus ook over het onderwijs dat gegeven wordt.
Schoolgids
Een document met informatie voor ouders over de belangrijkste zaken over het komende schooljaar.
Schoolondersteuningsprofiel
Een document met informatie over welke ondersteuning de school kan geven
Speciaal basis onderwijs
Onderwijs voor kinderen met lichte leerproblemen zoals problemen met concentreren of met de motoriek. Het is bedoeld voor kinderen die méér extra hulp nodig hebben dan de basisschool kan geven. De leerdoelen zijn dezelfde als op een gewone school.
Speciaal onderwijs
Onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap zwaardere leerproblemen en/of problemen met hun gedrag of psychische problemen.
T
Toelaatbaarheidsverklaring
Een verklaring van het samenwerkingsverband dat een kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs mag worden ingeschreven.
V
Vrijstelling
Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Maar soms kan een kind niet naar school. Bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem door een ernstige ziekte. Of doordat de manier van lesgeven niet past bij het kind en zijn of haar problemen. Dan is het mogelijk om vrijstelling van school aan te vragen.
Z
Zorgplicht
De plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is.

CONTACT

Neem contact met ons op