Aangesloten schoolbesturen

Aangesloten schoolbesturen

De bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen vormen samen de Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs ProfiPendi. In het organogram is weergegeven hoe de verschillende geledingen binnen het samenwerkingsverband zich tot elkaar verhouden.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

In ons samenwerkingsverband werken 16 schoolbesturen samen. De bestuurders van deze 16 schoolbesturen vormen samen onze ALV. De ALV is eigenaar van het beleid met betrekking tot passend onderwijs en spreekt zich uit over de kwaliteit van het voorgestane beleid en de beleidskeuzes. Ook keurt de ALV ons Ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting goed. De ALV wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht.

Dorothé Lamers is de voorzitter van de ALV.