Bestuur / Raad van Toezicht

Bestuur / Raad van Toezicht

In de statuten van Stichting Samenwerkingsverband Profi Pendi is onder andere opgenomen welke de taken en bevoegdheden liggen bij de Raad van Toezicht en bij het Bestuur en hoe deze twee organen zich tot elkaar verhouden.

Bestuur

De directeur-bestuurder bestuurt Stichting Samenwerkingsverband Profi Pendi onder toezicht van de Raad van Toezicht. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen van het samenwerkingsverband. Hiernaast geeft hij leiding aan de medewerkers van het stafbureau.
De huidige interim directeur-bestuurder is de heer M. Hermeler. Per 15 augustus 2022 wordt hij opgevolgd door mevrouw M. Wammes – Peek.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid, de efficiency van de bedrijfsvoering en het handelen van het bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van de directeur-bestuurder.

De RvT bestaat uit de volgende leden, te weten:

  • De heer J.B. van Rijn, voorzitter en lid remuneratiecommissie;
  • De heer A.A.H. Wisgerhof, lid auditcommissie;
  • Mevrouw I. den Heijer, lid commissie kwaliteit en auditcommissie;
  • Mevrouw G. Mohebbi, lid remuneratiecommissie en commissie kwaliteit.