Deelnemersraad

Deelnemersraad

De Deelnemersraad bestaat uit leden die worden afgevaardigd door de bevoegde gezagsorganen (aangesloten besturen) die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. In de statuten en het Reglement van de Deelnemersraad staan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven.

Bevoegdheden

De deelnemersraad heeft een zwaarwegend adviesrecht over besluiten die betrekking hebben op onder meer de vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van Profi Pendi, het Ondersteuningsplan en het onderwijskundige deel van het jaarplan en de (meerjaren)begroting. Tevens heeft de Deelnemersraad het recht tot bindende voordracht van één van de leden van de Raad van Toezicht.