Medezeggenschap

Medezeggenschap

Ondersteuningsraad

Profi Pendi heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR) die het medezeggenschapsorgaan vormt namens leerlingen, ouders en personeel van de schoolbesturen binnen Profi Pendi. De OPR kent 8 zetels voor ouders en 8 zetels voor personeel, in totaal 16 zetels. Hiermee is iedere afzonderlijke MR vertegenwoordigd in de OPR. In het Medezeggenschapsreglement staan de taken, bevoegdheden verplichtingen beschreven.

Bevoegdheden

De OPR maakt gebruik van het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. Binnen de Wet passend onderwijs heeft de OPR de taak om eens per vier jaar instemming te verlenen op het Ondersteuningsplan van Profi Pendi. De OPR heeft medezeggenschap over het beleid aangaande het ondersteuningsplan van Profi Pendi, volgt de voortgang van het Ondersteuningsplan en denkt mee over belangrijke thema’s op passend onderwijs. Hierover communiceert de OPR naar zijn achterban. Streven is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor de directeur-bestuurder. Tevens heeft de OPR het recht tot bindende voordracht van één van de leden van de Raad van Toezicht.

Medezeggenschap personeel

Profi Pendi heeft een medezeggenschapsraad van personeelsleden (MR-P) ingesteld en tevens een Medezeggenschapsreglement opgesteld. In relatie tot het Ondersteuningsplan heeft de MR-P instemmingsrecht.