Medezeggenschap

Ondersteuningsplanraad

Profi Pendi heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR) die het medezeggenschapsorgaan vormt namens leerlingen, ouders en personeel van de schoolbesturen binnen ons samenwerkingsverband. De OPR van Profi Pendi kent 8 zetels voor ouders en 8 zetels voor personeel, in totaal 16 zetels. Hiermee is iedere afzonderlijke MR vertegenwoordigd in de OPR.

De bevoegdheden

De OPR maakt gebruik van het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. Binnen de Wet passend onderwijs heeft de OPR de taak om eens per vier jaar instemming te verlenen op het Ondersteuningsplan van Profi Pendi. De OPR heeft medezeggenschap over het beleid en de verdeling van de middelen van Profi Pendi, volgt de voortgang van het Ondersteuningsplan en denkt mee over belangrijke thema’s op passend onderwijs. Hierover communiceert de OPR naar haar achterban.

Medezeggenschap personeel

Profi Pendi heeft een medezeggenschapsraad van personeelsleden (MR-P) ingesteld en tevens een medezeggenschapsreglement opgesteld. In relatie tot het Ondersteuningsplan heeft de MR-P instemmingsrecht.

Ambities OPR

  • Volledige en evenredige samenstelling OPR-leden.
  • Basiskennisniveau van de OPR is op orde.
  • Meer ‘in kracht zetten’ van OPR.