Missie, visie en kernwaarden

Missie, visie en kernwaarden

Missie en visie

Profi Pendi heeft als doel:

  1. Om voor de in de regio woonachtige kinderen in de basisschoolleeftijd een ononderbroken ontwikkelingsproces mogelijk te maken; dit door het realiseren van een samenhangend en dekkend netwerk van expertise en ondersteuningsaanbod zowel binnen als tussen de verschillende scholen.
  2. Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in de regio woonachtige kinderen in de basisschoolleeftijd die extra ondersteuning behoeven.

 

De uitwerking en uitvoering van het gezamenlijk beleid voor passend onderwijs gebeurt in de eerste plaats in de school. De schoolbesturen zijn vanuit hun zorgplicht verantwoordelijk voor het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben en voor de kwaliteit van onderwijs in bredere zin. Daarnaast dragen zij een bredere verantwoordelijkheid die gestalte krijgt in het netwerk van samenwerkende schoolbesturen in de Deelnemersraad.

In het samenwerkingsverband maken de schoolbesturen en scholen gezamenlijke afspraken over de ontwikkeling en uitvoering van passend onderwijs in lijn met de statuten en het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Kernwaarden

Profi Pendi werkt vanuit de volgende kernwaarden:

  • Perspectief: bij Profi Pendi staat het kind centraal. Zo kijken we naar het kind. Iedereen vanuit een eigen perspectief. We zijn een lerende (netwerk)organisatie. Ruimte voor ontwikkeling – zowel van leerling, leerkracht als organisatie – vinden we belangrijk.
  • Professioneel: we werken met bekwame mensen die de goede dingen doen. We hebben aandacht voor professionele ontwikkeling. We komen afspraken na en spreken elkaar daarop aan. Dit doen we met respect naar en voor elkaar. Gezamenlijk beleid vertegenwoordigen we op eenduidige wijze naar buiten toe.
  • In verbinding: passend onderwijs vraagt om samenwerking en vertrouwen. Om samen verantwoordelijkheid te nemen en te voelen. We zijn loyaal en solidair naar elkaar.