Veelgestelde vragen

Voor en door scholen

Wie zijn de consulenten passend onderwijs en wat doen ze?

De consulenten passend onderwijs zijn mensen die erg veel ervaring hebben in het onderwijs en een specifieke expertise hebben op een bepaald gebied, zoals leren, gedrag, Mytyl of SBO. Het voornaamste doel van de inzet van consulenten is om de scholen zodanig te versterken dat zij leerlingen zelf (in de toekomst) kunnen ondersteunen. De consulenten bieden met name preventieve begeleiding en advies (consultatie).

Ze kunnen meedenken en meekijken en bij een multidisciplinair overleg aanwezig zijn met de intern begeleider, de leerkracht en de ouders. Doel van dit overleg is om samen te kijken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling zijn en wat er nodig is om deze leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Via www.kindkans.nl kan de ib-er een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Wanneer kan ik een consulent raadplegen en hoe doe ik dat?

Bij beginnende zorgen, voor advies of consultatievragen kan de intern begeleider een aanvraag indienen via www.kindkans.nl.

Hoe vraag ik een arrangement aan?

Indien er meer nodig is dan school vanuit de basisondersteuning kan bieden, dan is het zaak dat er eerst een MDO plaatsvindt met consulent passend onderwijs en de ouders. Samen kijken zij naar wat een leerling nodig heeft en welk arrangement hier het beste bij past. Vervolgens kan de school (IB-er) een aanvraag indienen.

Wie kan me vertellen wat de status van een aanvraag is?

De status van een aanvraag is te zien in www.kindkans.nl door degene die de aanvraag heeft ingediend.

Waar kan ik documenten vinden?

Documenten over onze werkwijze e.d. zijn te vinden via downloads.

Ik heb een vraag. Met wie moet ik contact opnemen?

De eerste contactpersoon voor scholen is de intern begeleider. Kom je er niet uit? Dan kun je het samenwerkingsverband benaderen; wij denken mee over wie de vraag het beste kan beantwoorden.

Voor ouders

Welke basisondersteuning mag ik van een basisschool verwachten voor mijn kind?

Elke school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel welke (basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Het Schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school of in de schoolgids.

Wat is Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs?

Het speciaal basisonderwijs (SBO) biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Is dit niet voldoende en heeft een leerling nog meer ondersteuning nodig? Dan is er speciaal onderwijs (SO). Scholen voor speciaal onderwijs hebben expertise op het gebied van leren, gedrag, taalspraak, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een wettelijke verklaring die het samenwerkingsverband af kan geven. Deze verklaring is nodig als een leerling (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gaat.

Voor hoe lang wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven en wat als deze af loopt?

Voor welke periode een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, is per kind verschillend. Het doel is altijd dat uw kind zo snel mogelijk weer terug gaat naar een reguliere school. Is dat niet haalbaar en loopt de toelaatbaarheidsverklaring af? Dan kan een verlenging aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband.

Wie bepaalt of een toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend?

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt door een onafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband (de Advies Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen, oftewel het arrangement en toelaatbaarheidsteam) beoordeeld en toegewezen/toegekend.

Hoe lang moet ik wachten voordat ik hoor of een aanvraag goedgekeurd is?

De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt gemiddeld 4 weken. Daarna ontvangt u per post bericht over het besluit dat is genomen.

Er zijn 4 weken voorbij sinds de aanvraag en ik heb nog niets gehoord…

Als het niet lukt om binnen 4 weken de aanvraag te beoordelen, dan mag het AT team hier 4 weken langer de tijd voor nemen. De commissie informeert dan de school hierover, de school informeert daarna de ouders.

Mijn kind zit al op een basisschool en heeft extra ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?

Uw aanspreekpunt is altijd de school. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan eerst contact op met de intern begeleider van de school. Deze gaat met u in gesprek en kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor extra ondersteuning binnen de school en, als dat niet toereikend is, wat de vervolgstappen zijn.

Ik heb mijn kind aangemeld bij een school. Wat gebeurt er nu?

Elke school heeft een zorgplicht en moet basisondersteuning kunnen bieden. Is dit niet voldoende? Dan kan de school expertise of extra ondersteuning aanvragen via het samenwerkingsverband, of een aanvraag indienen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

Moet ik als ouder zelf op zoek naar een passende school voor mijn kind als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven?

Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs? Dan gaat de huidige school samen met u op zoek naar een goede plek. Met de toelaatbaarheidsverklaring meldt u uw kind vervolgens zelf aan op de nieuwe school. Deze nieuwe school gaat dan samen met u kijken of ze uw kind kan bieden wat hij of zij nodig heeft.

Ik ben het niet eens met het advies van de school; waar moet ik zijn om bezwaar te maken?

De basisschool doet haar uiterste best om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden. Toch kan het zijn dat u als ouder het met het aanbod niet eens bent. U gaat dan eerst met de school in gesprek. Wanneer u er met de school niet uitkomt en u het niet eens wordt over de plaatsing of de geboden extra ondersteuning, dan kunt een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Ook kan de consulent advies geven of bemiddelen wanneer uw kind thuis zit zonder uitzicht op een passende plek. Onderwijsconsulenten kiezen geen partij, maar wijzen wel op rechten en plichten. Als u het daarna nog niet eens wordt met de school, kunt u terecht bij de geschillencommissie. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: www.onderwijsconsulenten.nl

Mijn kind wordt bijna 4 jaar en heeft meer ondersteuning nodig dan ik denk dat een reguliere basisschool kan bieden. Waar meld ik mijn kind aan?

U meldt uw kind aan op een reguliere school. Zij gaan samen met u kijken welke ondersteuning uw kind nodig heeft en welke school dat het beste kan bieden.

Hoe is de financiering van extra ondersteuning en passend onderwijs geregeld?

Het samenwerkingsverband ontvangt geld van het Ministerie van Onderwijs voor extra ondersteuning. Dit geld wordt verdeeld op basis van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt met de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zoveel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.

Wat als er (tijdelijk) extra zorg nodig is als mijn kind al op speciaal (basis)onderwijs zit?

De school zal in zo’n geval samen met de ouders kijken wat er nodig is. Vervolgens kan de school een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband voor een aanvullend arrangement of bij de gemeente als het gaat om een zorgvraag.

Wat doen scholen en gemeenten voor leerlingen met dyslexie?

Elke school moet basisondersteuning kunnen bieden volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Als dit uiteindelijk niet voldoende lijkt om uw kind te ondersteunen, dan kan de school, in overleg met u, afwegen of het kind in aanmerking komt voor een nader onderzoek naar dyslexie.

Hoe is vervoer naar een school voor speciaal (basis)onderwijs geregeld?

Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft, bekostigt de gemeente waar u woont het vervoer naar de dichtstbijzijnde school voor speciaal (basis)onderwijs, tenzij in de begeleidende brief bij de toelaatbaarheidsverklaring een advies voor een specifieke school vermeld staat. Met de toelaatbaarheidsverklaring gaat u zelf naar de gemeente toe om de vergoeding te regelen. Hoe de gemeente dit regelt en welke criteria en vergoedingen zij hanteert, staat in de ‘verordening leerlingenvervoer’.

We gaan verhuizen naar een andere regio. Wat moet ik doen?

U meldt uw kind aan bij uw school naar keuze. Elke school heeft een zorgplicht en bekijkt samen met u wat er nodig is en of de school voldoende aan kan sluiten bij wat uw kind nodig heeft. Als uw kind in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring dient u dit wel te melden bij de aanmelding.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Ouders kunnen altijd terecht bij de school waar hun kind op zit. Uw aanspreekpunt daar is doorgaans de eigen leerkracht en/of de intern begeleider. Als de eigen school er niet uit komt, kan deze een beroep doen op de consulent passend onderwijs. Heeft u een vraag over het samenwerkingsverband die niet tussen deze vragen staat? Dan kunt u ons een e-mail sturen.

In welke gemeenten is het samenwerkingsverband actief?

Samenwerkingsverband Profi Pendi is actief in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Lopik en IJsselstein.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl.